ក្រប​ខ័ណ្ឌ​កីឡា​បាល់​ទាត់​កម្ពុជាក្រោយ​សង្គ្រាម

ក្រោយ​សម័យ​សង្គ្រាម កម្ពុជា​បាន​រៀប​ចំ​ឲ្យ​មាន​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​បាល់​ទាត់​ដណ្តើម​ពាន​រង្វាន់​ថ្នាក់​ជាតិ​ចាប់​តាំង​ពី​ឆ្នាំ​១៩៨២មក ហើយ​ការ​ប្រកួត​ដែល​មាន​ការ​រៀប​ចំ​ជាក្របខ័ណ្ឌ​តាម​បែប​អន្តរជាតិ បាន​ដំណើរ​ការ​ពី​២០០៥៖

ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជាឈ្មោះ​ក្រុម​ដែល​ទទួល​បាន​ជើង​ឯក៖

ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​ដែល​ប្រើ​រូបមន្ត​ជា​ក្របខ័ណ្ឌ

១៩៨២: ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម

១៩៨៣: ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

១៩៨៤: ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

១៩៨៥: ក្រសួងការពារ​ជាតិ

១៩៨៦: ក្រសួង​ការពារជាតិ

១៩៨៧: ក្រសួងសុខាភិបាល

១៩៨៨: ខេត្ត​កំពង់​ចាម

១៩៨៩: ក្រសួងដឹក​ជញ្ជូន

១៩៩០: ក្រសួង​ដឹក​ជញ្ជូន

១៩៩១: ក្រុម​រៀបចំ​ក្រុង

១៩៩២: ក្រុម​រៀប​ចំ​ក្រុង

១៩៩៣: ក្រសួងការពារជាតិ

១៩៩៤: អាកាសចរណ៍​ស៊ីវិល

១៩៩៥: អាកាសចរណ៍​ស៊ីវិល

១៩៩៦: ក្លិប​អង្គ​រក្ស

១៩៩៧: ក្លិប​អង្គរក្ស

១៩៩៨: ក្លិប​រ៉ូយ៉ាល់​ ដូហ្វីន

១៩៩៩: ក្លិប​រ៉ូយ៉ាល់​ ដូហ្វីន

២០០០: ក្រុម​នគរបាល​ជាតិ

២០០១: គ្មាន​ការ​រៀបចំ

២០០២: សាម៉ាត យូណាយធីត

២០០៣: គ្មាន​ការរៀបចំ

២០០៤: គ្មាន​ការរៀបចំ

 

ចាប់​ពី​២០០៥ សហ​ព័ន្ធ​កីឡា​បាល់​ទាត់​កម្ពុជា​បាន​រៀប​ចំ​ឲ្យ​មាន​ការ​ប្រកួត​ក្រោម​ទម្រង់​ជា​ក្រប​ខ័ណ្ឌ​ដូច​ប្រទេស​ដទៃ

២០០៥: ខេមរាកីឡា

២០០៦: ខេមរាកីឡា

២០០៧: ណាហ្គាខប

២០០៨: ភ្នំពេញ អ៊ឺមផាយអ៊ឺ

២០០៩: ណាហ្គាខប

២០១០: ភ្នំពេញ​ក្រោន

២០១១: ភ្នំពេញ​ក្រោន

២០១២: …………

Advertisements