ប្លក់និងខ្មែរក្រហម

មានមិត្តខ្ញុំម្នាក់ដែលជាអ្នកយកព័ត៌មាន ប៉ុន្មានថ្ងៃមុន គេបានសួរខ្ញុំថា តើមានប្លក់ជាភាសាខ្មែរមួយណា ផ្តោតលើសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលទេ ព្រោះគេចង់សរសេរអត្ថបទមួយសម្រាប់ស្ថាប័ន។ ខ្ញុំបានប្រាប់គេទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញថា មានប្លក់ជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍លើបញ្ហាខ្មែរក្រហម ប៉ុន្តែមិនសូវមានការបង្កើតថ្មីឡើយ ដោយម្ចាស់ប្លក់មួយចំនួនធំតែងតែចម្លង​ព័ត៌មានដែលផ្សាយលើទំព័រ​ព័ត៌មាននានាមកដាក់ប៉ុណ្ណោះ។
ទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយ ក៏ខ្ញុំយល់ថាជាជំហានមួយដ៏ល្អ ដែលខ្មែរយើងចេះចែករំលែកព័ត៌មានគ្នា។

Advertisements

One thought on “ប្លក់និងខ្មែរក្រហម

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s